Slovník pojmov

Reinžiniering podnikových procesov (BPR)

Postup, ktorý optimalizuje podnikové procesy tak, aby prinášali maximálne efekty pri optimálnej spotrebe podnikových zdrojov. Výsledkom BPR (skratka anglického originálu Business Process Reengineering) je skupina podstatných zmien nielen v podnikových procesoch, ale aj v organizačnej a kvalifikačnej štruktúre podniku, v spôsobe organizácie práce a riadenia.

Reinžiniering / reengineering

Prehodnotenie a celkový redizajn podnikových procesov tak, aby sa dosiahlo významné zdokonalenie z hľadiska výkonnosti (nákladovosť, kvalita služieb, rýchlosť a podobne).

Manažment podnikových procesov (BPM)

Aktívne riadenie procesov pre jeho optimalizáciu. Pozostáva z troch základných krokov:

modelovanie procesu (mapovanie)

automatizácia procesu

monitorovanie procesu

Môžeme ho považovať ako rozšírenie (nadstavbu) klasického Workflow manažmentu (Workflow Management – WFM). BPM (skratka anglického originálu – Business Process Management) umožňuje spoznávať, mapovať a plánovať podnikové procesy zákazníka na základe nákladových a časových simulácií a vedie k ich zlepšeniu s využitím informácií získavaných v priebehu jednotlivých procesov.

Proces

Proces je postupnosť vykonávaných činností, ktoré zabezpečujú riešenie danej udalosti. Všeobecne je to séria krokov určených k dosiahnutiu cieľa, napr. vytvoreniu produktu alebo poskytnutiu služby. Každý proces musí mať začiatok, koniec a vlastníka procesu.

Vlastník procesu

Vlastníkom procesu je zamestnanec, ktorý má právomoc rozhodovať o procese a nesie zodpovednosť za celkové výsledky procesu.

Optimalizácia zdrojov

Optimalizovať zdroje znamená lepšie manažovať disponibilné zdroje a zvyšovať produktivitu práce.

Optimalizácia a štandardizácia procesov

Pod optimalizáciou a štandardizáciou rozumieme stav, keď je udalosť riešená v zmysle normy (zákon, ISO norma, vyhláška, smernica, vnútropodniková norma a pod.). V zmysle tejto normy je zdokumentovaná a je možné posúdiť či bola vyriešená štandardným spôsobom.
Home Služba BPR Slovník pojmov