BPR pre ICT

Spoločnosť ŽP Informatika má bohaté skúsenosti s nasadením zmien IT systémov vyvinutých na mieru. Zabezpečujeme tak plnú implementačnú podporu pri BPR.

 

Ciele BPR pre oblasť IT podpory firemných procesov:

optimalizácia využívania softvérovej podpory firemných procesov,

zvýšenie výkonnosti firemných procesov lepším využívaním, zavedením alebo zmenou informačných systémov,

identifikácia a priradenie existujúcich aplikácií k firemným procesom,

špecifikácia nasadenia nového alebo úprava existujúceho softvéru.

 

Výstupy vypracované v súlade s odsúhlaseným implementačným plánom:

odporúčania pre lepšie využívanie existujúcich aplikácií,

odporúčania na nákup hotového softvéru alebo vývoja softvéru na mieru,

plán implementácie softvéru pre riešenie kritických oblastí.

 

Ak majú byť informačné systémy naozaj výkonné a prínosom pre organizáciu je nevyhnutné zamerať sa na ich efektívne využitie. Aké sú prínosy reinžiniergu pre oblasť informačno-komunikačných technológií?

Hlavnými prínosmi reinžiniergu sú automatizácia činností organizácie aoptimalizácia využívania informačnej podpory. Tie následne prinesú zvýšenie výkonnosti firemných procesov podporovaných informačno-komunikačnými technológiami (ICT).

Zvýšenie výkonnosti firemných procesov zabezpečíme zavedením, lepším využívaním alebo zmenou informačných systémov. Špecifikujeme vlastnosti nového softvéru alebo navrhujeme úpravy už existujúcich aplikácií. Takto upravené aplikácie poskytujú základ pre špecifické prehľady. Z reportov získate všetky podstatné informácie o Vašich firemných procesoch, ktoré sú základom pre efektívny kontroling.

 

Prínosy BPR pre oblasť ICT:

automatizácia činností,

optimalizácia využívania informačnej podpory,

zvýšenie výkonnosti firemných procesov,

špecifikácia nového alebo úprava existujúceho softvéru.

efektívny kontroling a reporting.

Home BPR pre ICT