Čo je BPR?

Reinžiniering podnikových procesov (BPR – skratka anglického originálu Business Process  Reengineering)

Postup, ktorý optimalizuje podnikové procesy tak, aby prinášali  maximálne efekty pri optimálnej spotrebe podnikových zdrojov. Výsledkom BPR je skupina podstatných zmien nielen v podnikových procesoch, ale aj v organizačnej a kvalifikačnej štruktúre podniku, v spôsobe organizácie práce a riadenia.

Reinžiniering / reengineering znamená prehodnotenie a celkový redisign podnikových procesov tak, aby sa dosiahlo významné  zdokonalenie z hľadiska výkonnosti (nákladovosť, kvalita služieb, rýchlosť a podobne).

Predmetom reinžinieringu je zásadná prestavba podnikových procesov za účelom „skokového“ zdokonalenia výkonnosti. Podľa rozsahu záberu môžeme reinžiniering rozdeliť:

Work Proces Reengineering – čiastočný reinžiniering- zmeny sa uplatňujú len pre určité časti podniku.

Business Proces Reengineering – podnikový reinžiniering– zmeny sa dotýkajú celého podniku.

Total Business Reengineering – komplexný reinžiniering- zmeny sa dotýkajú nielen v podniku, ale iniciujú sa zmeny aj v jeho podstatnom okolí.

Home Služba BPR Čo je BPR?