BPR pre ISO

Reinžiniering podnikových procesov odporúčame v spoločnostiach, ktoré chcú zaviesť medzinárodné ISO štandardy. BRP podporuje zavádzanie medzinárodných systémov:

systém manažérstva kvality (ISO 9001),

systém environmentálneho manažérstva (ISO 14001),

systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAH 18001),

systém manažmentu služieb (ISO 20000-1),

systém manažérstva informačnej bezpečnosti (ISO 27001),

a ďalších systémov.

 

ISO certifikácia vyžaduje v organizáciách zaviesť systém riadenia, v ktorom sú definované všetky procesy spoločnosti. Kladie dôraz na interakciu všetkých firemných procesov, na ich identifikáciu, popis, riadenie, kontrolu a zlepšovanie. Riadenie firemných procesov pomáha zvyšovať výslednú kvalitu výrobkov alebo poskytovaných služieb.

V prípade certifikácie je cieľom reinžinieringu precízne zmapovanie a optimálne nastavenie procesov podľa požiadaviek noriem ISO. Preto pri mapovaní vypracujeme detailnú procesnú mapu, ktorá je základom pre diferenčnú analýzu procesov. Výsledkom optimalizácie sú procesy v súlade s požiadavkami príslušnej normy. Implementácia navrhovaných zmien a ich overenie sú predpokladom pre úspešnú certifikáciu spoločnosti.

Okrem certifikácie získate nielen efektívne procesné riadenie spoločnosti, ale aj inováciu doterajších prístupov, redizajn spoločnosti a zvýšenie jej konkurencieschopnosti.

Home BPR pre ISO