Stratégia

Porozumenie prostrediu organizácie:

S individuálnym prístupom citlivo a diskrétne preskúmame prostredie organizácie pomocou osobných rozhovorov s vedením spoločnosti, jej vedúcimi pracovníkmi a zamestnancami. Rozhovory prebiehajú za účelom zistenia súčasného stavu systému riadenia, organizovania, plánovania a kontroly v spoločnosti.

 

Porozumenie prostrediu organizácie:

rozhovory,

dotazníky,

firemná kultúra.

 

Prostredie organizácie predstavuje:

vnútorné prostredie (stratégia, organizačné vzťahy, firemná kultúra a pod.),

vonkajšie prostredie (vzťahy so zákazníkmi, dodávateľmi a pod.).

 

Definovanie cieľov:

Súčasťou úspešnej stratégie sú vhodne definované ciele. Náš pracovný tím v spolupráci so zákazníkom definuje ciele BPR ako napr.:

odporúčania na zníženie nákladov,

navrhnutie optimálnej organizačnej štruktúry,

sprehľadnenie a optimalizovanie firemných procesov,

definované požiadavky na IT riešenie,

zistenie vyťaženosti jednotlivých zamestnancov, oddelení, organizácie.

 

Faktory úspešnosti reinžinieringu:

správne definované ciele a očakávania,

podpora vedenia spoločnosti,

vzájomná spolupráca a dôvera

 

Faktory úspešnosti poradenstva:

podpora vedenia spoločnosti,

presne definované ciele,

vzájomná dôvera medzi špecialistami našej spoločnosti a pracovným tímom zákazníka,

otvorená a priateľská atmosféra pri spolupráci.

 

Konečným cieľom stratégie je zo získaných informácií definovať obsah a rozsah mapovania procesov, ich následnej analýzy, optimalizácie a implementácie